طرح تشویقی اشتباه محاسباتی

با توجه به اشتباه محاسباتی در هزینه حمل برخی از سفارشات که کمتر از ۱٪ کل سفارشات می باشد ( هرچند سفارشاتی نیز داریم که بیشتر از حد معمول هزینه پیک پرداخت می شود ) و همچنین جهت تشویق همکارانی که بدون معطلی و دیرکرد مشغول فعالیت می باشند طرح تشویقی زیر در نظر گرفته شده است. شرایط زیر از اول مهرماه در نظر گرفته شده و در پرداختی این ماه لحاظ خواهد شد.
تحویل بین ۴۰۰ تا ۸۹۹ سفارش در ماه مبلغ ۱۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به صورت تشویقی به شما پرداخت خواهد شد. مبلغ دقیق بعد از بررسی توسط سیستم آخر هر ماه محاسبه و به شما پرداخت خواهد شد.